SMKnegeri

Waktu
Pengunjung

Sarana Prasarana

NO JENIS RUANGAN JUMLAH LUAS (M²) KONDISI
BAIK RUSAK
1 Kelas/teori 12 72 v  
2 Laboratorium     v  
  a.Lab.NKPI 1 96 v  
  b.Lab.KKPI 1 72 v  
  c.Lab.IPA 1 96 v  
  d.Bengkel 1 96 v  
  e.Lab.TAV 1 96 v  
  f.Lab.TKJ/Komputer 1 72 v  
3 Perpustakaan 1 96 v  
4 OSIS 1 14 v  
5 UNIT PRODUKSI 1 8 v  
6 R.Tata usaha 1 33 v  
7 R.Wakasek 1 27 v  
8 Gudang 2 7 v  
9 R.Kepala sekolah 1 13 v  
10 R.Guru 1 96 v  
11 R.Kep.TU 1 10 v  
12 WC Guru 2 4 v  
13 WC Siswa 2 35   v

 

Peta Lokasi
Kalender